Weather report

sinmerino kairos einai poli sinnefo, oxi ilyas, ligo ygrasia, zestos thermokrasia dekatessera moires. avrio einai ble ouranos iyelada, aneras, vroxi, kryo kai echthes itan ena asterpee kataigida me vronti, halazi, pagos, chioni, kai chiononero.

Today’s weather is very cloudy, no sun, little humidity, warm, temperature 14 degrees. Tomorrow is blue sky, sunshine, wind, rain, cold and yesterday was a lighting storm with thunder, hail, ice, snow and sleet.

Thanks google translate for adding in all the gender bits I forgot. I clearly still have a long way to go.

O kairós símera eínai polý tholó , den ypárchei ílios , lígi ygrasía , zestó , thermokrasía 14 vathmoús . Ávrio eínai to ble tou ouranoú , ton ílio , ton ánemo , ti vrochí , to krýo kai chthes ítan mia thýella fotismoú me vrontés , chalázi , págo , chióni kai to chionónero .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s